В периода от 10 до 31 октомври се проведе мотивационно обучение за активно търсене на работа на 60 лица от целевата група гр. Аксаково, с. Изворско, с. Любен Каравелово, с. Въглен . Целта на обучението бе младежите да бъдат стимулирани и насочвани да придобият умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. към придобиване на професионална квалификация и/или заетост. Обучението се проведе по следните теми:

 • Мотивацията, ключов инструмент за активиране на неактивни безработни лица за търсене на работа;
 • Осъзнаване на индивидуалния път на всеки от участниците – лични цели, професионални цели, очаквания, емоционално състояние;
 • Начини за постигане на предпочитана работа чрез идентифициране на силни и слаби страни на участниците;
 • Насърчаване на индивидуалния подход за промяна и учене при търсене на работа;
 • Усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа;
 • Придобиване на умения за търсене на свободни работни позиции чрез използване на различни източници на информация;
 • Изготвяне на индивидуален план и стратегия за търсене на работа;
 • Успешно представяне пред работодател;
 • Запознаване с българското трудово законодателство с цел по-добра информираност за правата и задълженията на всеки служител/работник.
В резултат на обучението участниците придобиха знания и умения за:
 • подготовка на документи за кандидатстване за работа - автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.;
 • ефективно използване на различните източници за информация за свободни работни места;
 • мотивиране и усвояване на умения и за представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа;
 • използване на позитивното влияние на групата - повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване.